Zmena telefónneho čísla

Upozorňujeme farníkov, že  správca farnosti PhDr. PaedDr. Mgr. Ľuboš Hašan zmenil telefónne číslo, ktoré je 0917 / 171 673. Toto číslo nájdete tiež v sekcii "Farský úrad", na každých oznamoch a čoskoro aj na nových vizitkách, ktoré dostanete do každej domácnosti.

Odpustky

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Stránky