Sviatosti a služby

Krst
1. sv. prijímanie
Birmovanie
Manželstvo
Sv. spoveď
Pomazanie chorých
Cirkevný pohreb

 

Krst


O sviatosti: Ponorenie do vody symbolicky vyjadruje pochovanie katechumena v Kristovu smrť, odkiaľ vychádza skrze vzkriesenie s Kristom ako nové stvorenie (KKC 1214).


 Ako postupovať?

1.Krst dieťaťa

 - O krst dieťaťa žiadajú samotní rodičia.
 - Prinesú rodný list dieťaťa a spolu s kňazom spíšu tzv. Krstný lístok. Tu nahlásia meno dieťaťa. Meno môže obsahovať aj viacero krstných mien. Odporúča sa dať meno nejakého svätca. Môžu dať aj viacero mien (napr. Timea Mária Kubičková; Konrádo Jakub Václavík; Branislav Peter Marek Surovčík...).
 - Zároveň nahlásia aj krstných rodičov.
 - Krstným rodičom môže byť iba kresťan katolík, ktorý dovŕšil 16-ty rok života, prijal sv. birmovania a žije kresťanským životom. Krstným rodičom môže byť samozrejme aj človek žijúci v manželskom zväzku, ale musí byť uzatvorené v katolíckom kostole. Krstní rodičia môžu byť dvaja, napr. manželia, ale môže to byť aj muž a žena, ktorí nie sú manželmi (napr. sestra otca dieťaťa a brat matky dieťaťa). Krstným rodičom nemôže byť človek neveriaci, nepraktizujúci vieru, civilne rozvedený, žijúci v konkubináte, žijúci vo voľnom vzťahu, človek iného vierovyznania....

 Ku krstu je potrebné zabezpečiť krstnú košieľku, na ktorú je potrebné vyšiť alebo napísať meno dieťaťa a dátum krstu, napr.

Samuel
 25. február 2010
 Špačince
 

 Obrad krstu dieťaťa prebieha nasledovne:

 Kňaz po prežehnaní a pozdrave privíta rodičov a prítomných a opýta sa rodičov, čo si žiadajú od Cirkvi pre svoje dieťa. Rodičia odpovedia "KRST". Na otázku, aké meno dávajú svojmu dieťaťu, povedia rodičia meno dieťaťa. Na otázku, či sú si vedomí povinnosti vychovávať dieťa vo viere..., odpovedia rodičia "ÁNO". Následne sa kňaz pýta krstných rodičov, či sú im ochotní v tom pomáhať. Krstní rodičia odpovedia "ÁNO". Potom poznačí kňaz dieťa znakom kríža - urobí mu krížik na čele. Po kňazovi urobia podobne aj rodičia a krstní rodičia. Nasleduje bohoslužba slova, zväčša sa číta úryvok, ako bol Ježiš pokrstený v Jordáne od Jána Krstiteľa. Potom kňaz povzbudí v krátkom príhovore prítomných k nasledovaniu Krista a k vedeniu dieťaťa ku Kristovi. Potom nasleduje zrieknutie sa satana a vyznanie hriechu. Na otázku: "Zriekate sa zlého ducha..." odpovedia rodičia a krstní rodičia "ZRIEKAM". Na otázky: "Veríte v Boha..." odpovedia rodičia a krstní rodičia "VERÍM". Nasleduje exorcizmus, čo je modlitba, v ktorej sa kňaz obracia na Boha s prosbou o oslobodenie dieťaťa od dedičného hriechu a ochranu pred pokúšaním Diabla. Súčasne pomaže dieťa olejom katechumenov na znak boja proti zlu. Potom kňaz posvätí vodu, ktorou bude dieťa pokrstené. Všetci zvolávajú pritom "VELEBÍME ŤA, BOŽE". Vyznanie viery Cirkvi, ktorej bude dieťa krstom zverené. Vieru vyznajú rodičia a prítomní odpovedajú na otázky kňaza. Potom kňaz naleje 3x vodu na čelo dieťaťa, pričom hovorí: „Meno, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Po krste pomaže dieťa krizmou. Potom odovzdá dieťaťu biele rúcho (krstnú košieľku). Následne odovzdá zažatú sviecu od veľkočnej sviece, ktorá sa volá paškál. V mene dieťaťa a za dieťa sa všetci pomodlia modlitbu Otče náš. Nasleduje obetovanie dieťaťa nebeskému Otcovi slovami, ktoré rodičia opakujú po kňazovi:

BOŽE, ŽEHNAJ NAŠE DIEŤA,
 ABY JEHO ŽIVOT BOL TEBE NA SLÁVU,
 JEMU NA SPÁSU,
 NÁM NA RADOSŤ
 A SVETU NA OSOH.

Na koniec osobitne požehná kňaz matku dieťaťa (je vhodné, aby pri tom držala matka dieťa v náručí) a otca dieťaťa (je vhodné, ak dieťa drží otec dieťaťa). Napokon kňaz požehná všetkých prítomných.


2. Krst dospelého

 Sviatosť krstu sa udeľuje aj dospelým, ktorí požiadajú o jej vyslúženie a absolvujú potrebnú prípravu, tzv. katechumenát. Dospelý pri krste zároveň prijíma sv. prijímanie aj sv. birmovania.

 

1. sv.prijímnie

O sviatosti: Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi, lebo v nej Kristus pridružuje svoju Cirkev a všetkých jej členov k svojej obete chvály a vzdávania vďaky, ktorú raz navždy priniesol na kríži svojmu Otcovi (KKC 1407). Sv. prijímanie je najväčšia sviatosť, ktorú nám Kristus zanechal.

 Ako postupovať?

 Môžeme ju prijímať s čistým srdcom pri každej sv. omši na našu posilu. Slávnosť prvého sv. prijímania dospelých komunikantov sa uskutoční na bielu sobotu. Slávnosť prvého sv. prijímania tretiakov základných škôl, ktorí sa pripravujú na túto slávnosť v našej farnosti, bude v nedeľu 13. máj 2018. Modlime sa za nich, aby im Pán dal radosť z jeho prijatia v Eucharistii. Rodičia detí, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti prinesú potvrdenie o prijatí sv. krstu.

 

Birmovanie

O sviatosti: Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky (KKC 1316).

 Ako postupovať?

Táto sviatosť sa udeľuje vo farnostiach v určitých intervaloch. Sv. birmovania sa naposledy udeľovala v Špačinciach 19. jún 2016. Termín najbližšej birmovky je predbežne naplánovaný na mesiac jún 2020. Birmovanci sa pripravujú aktívnou účasťou na živote vo farnosti, modlitbou, čítaním sv. Písma, vykonávaním všetkých úloh zo stretnutí, mesačnou sv. spoveďou, účasťou na sv. omšiach a všetkých birmovaneckých stretnutiach (plánované od septembra 2012, treba sledovať aktuálne oznamy).

 

Manželstvo

O sviatosti: Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti (KKC 1601). Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval Cirkev (KKC 1661).

 Ako postupovať?

 Na prijatie tejto sviatosti je potrebné postupovať nasledovne. Snúbenci minimálne 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša skontaktujú kňaza. Spíšu sobášnu zápisnicu a vybavia všetky potrebné administratívne záležitosti. Snúbenci si vybavia civilnú sobášnu zápisnicu z matriky na obecnom úrade v Špačinciach. Snúbenci si s kňazom dohovoria termíny poučení. Sobášny obrad sa uskutočňuje vo farskom kostole v termíne, ktorý si dohovoria snúbenci s kňazom. Ak nie je ani jeden zo snúbencov farník zo Špačiniec, jeden z nich prinesie tzv. prepustenie od pána farára z miesta trvalého bydliska.


 Sobášny obrad prebieha nasledovne:

 Niekoľko dní pred sobášom idú snúbenci na svätú spoveď. Na začiatku spovede povedia kňazovi, že je to ich sobášna spoveď. Odporúča sa využiť ju na dôkladnejšiu revíziu svojho života a vzťahu k Bohu.

 V deň sobáša sa snúbenci aj so svadobnými hosťami zhromaždia pred kostolom pár minút pred dohodnutým termínom. Svadobní hostia sa usadia v kostole, snúbenci čakajú pri vchode. Kňaz príde snúbencov privítať ku vchodu do kostola a sprevádza ich pred oltár. Svedkovia sa postavia za nich. Svedkom môže byť občan nad 18 rokov spôsobilý pre právne úkony, nemusí spĺňať žiadne cirkevné podmienky. Svedkovia majú pri sebe občiansky preukaz.

 Kňaz po prežehnaní privíta snúbencov a ostatných prítomných a prednesie modlitbu za snúbencov. Nasleduje čítanie zo Svätého písma. Čítať môže niekto z prítomných hostí. Po čítaní sa spieva žalm, všetci prítomní odpovedajú spevom. Kňaz prečíta evanjelium, po ktorom nasleduje krátky príhovor. Po príhovore je vlastný obrad uzavretia manželstva.

 Kňaz oslovuje snúbencov krstnými menami (M.):
Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?
Snúbenci odpovedia (každý zvlášť, najskôr muž, potom žena): Áno.
Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život?
Snúbenci: Áno.
Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou: Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?
Snúbenci: Áno.
Kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.
 Snúbenci sa chytia za ruky a držia sa po celý čas sľubu. Nasleduje formula manželského sľubu, ktorá môže mať dvojakú podobu. Buď kňaz kladie otázky a snúbenci odpovedajú (využívané častejšie), alebo si celú formulu manželského sľubu čítajú sami.
 

Prvá forma manželského sľubu:
Kňaz sa pýta muža: M., beriete si M. za svoju manželku?
Muž: Beriem.
Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že jej budete verným manželom a že ju nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ju budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
Muž: Sľubujem.
 Kňaz sa pýta ženy: M., beriete si M. za svojho manžela?
Žena: Beriem.
Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že mu budete vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ho budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
Žena: Sľubujem.
 Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí:
 A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
Všetci: Amen.

Druhá forma manželského sľubu:
Muž: Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.
Žena: Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.
 Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí:
 A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
 Všetci: Amen.

Prísaha
Kňaz: Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.
 Novomanželia si kľaknú, pravú ruku položia na kríž a muž hovorí:
 Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.
Manželka potom hovorí:
 Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Požehnanie a odovzdanie prsteňov.
Kňaz vyzve novomanželov, aby predložili prstene na požehnanie:
 Teraz vám požehnám snubné prstene.
 Manžel položí prstene na tácku a obidvaja novomanželia ju spolu držia.
Kňaz hovorí:
 Požehnaj, Pane, tieto prstene. Žehnáme ich v tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili tvoju vôľu, zotrvávali v tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána.
Novomanželia: Amen.
 Kňaz pokropí prstene svätenou vodou.
Manžel potom nastokne prsteň manželke a hovorí:
 M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
 Podobne aj manželka nastokne prsteň manželovi a hovorí:
 M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Modlitba za novomanželov:
Kňaz: Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za týchto novomanželov i za všetkých pokrstených
 a za celú Cirkev.
 - Aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným úsilím aby získali šťastie večné, prosme Pána.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.
 - Aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými kresťanskými rodičmi, prosme Pána.
 - Aby v našej farnosti a v celej Cirkvi boli vždy dokonalejšie manželstvá a svätejšie rodiny, prosme Pána.
 - Aby sa pokoj a bratská lásky šírili v našich obciach, v štátoch a po celej zemi, prosme Pána.
Kňaz hovorí:
 Svätý Otče, tvorca celého sveta, ty si muža i ženu stvoril na svoj obraz a ich zväzok si zahrnul svojím požehnaním. Pokorne ťa prosíme za túto novomanželku, ktorá sa dnes sviatostným manželstvom spája so svojím mužom, aby si ju požehnal. Tvoje požehnanie nech zostúpi na ňu i na jej manžela, aby sa v manželstve vzájomne obdarúvali láskou a ich deti aby boli ozdobou rodiny a obohatením Cirkvi. V radosti nech ťa chvália, v žiali nech ťa hľadajú, v námahách nech majú útechu, že si s nimi a že im chceš pomôcť; v trápeniach nech cítia, že stojíš pri nich a chceš im ich zmierniť. Nech sa zúčastňujú na bohoslužbách Cirkvi a vo svete nech svedčia o tebe. A po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi drahými v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Kňaz: A teraz sa obráťme k nebeskému Otcovi modlitbou, ktorú nás naučil náš Spasiteľ:
Všetci: Otče náš ...
 Po modlitbe si všetci kľaknú, nasleduje Hľa baránok Boží.... Potom kňaz prijde k snúbencom a podá im Eucharistiu. Snúbenci pri tom môžu kľačať. Potom podá sv. Oltárnu ostatným prítomným. Ak jeden zo snúbencov nejde k sv. spovedi, teda napr. ešte nebol na prvom prijímaní alebo je nepokrstený..., Eucharistia sa nepodáva druhému manželovi. Po sv. prijímaní kňaz prednesie záverečnú modlitbu a na záver udelí požehnanie.

 Po záverečnom požehnaní idú novomanželia a svedkovia podpísať sobášne zápisnice. Svedkovia majú so sebou občiansky preukaz. Ostatní prítomní zatiaľ zostanú v laviciach a po podpise zápisnice vyjdú novomanželia stredom kostola von pred kostol, kde môžu byť gratulácie. Nie je vhodné, aby sa v kostole hádzali lupienky kvetov, ani ryža...

Text 1. čítania je vhodné, ak ho prečíta niekto zo svadobných hostí:

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom.
 Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.
 Počuli sme Božie slovo.

 (Po prečítaní tohto hrubo vytlačeného textu sa čitateľ vráti na svoje miesto.)

 

Sv. spoveď

O sviatosti: Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie (KKC 1422).

 V tejto sviatosti nám Boh prostredníctvom kňaza odpúšťa hriechy. Je potrebná, samozrejme, ľútosť nad hriechmi a túžba sa polepšiť.

 Ako postupovať?

 Sv. spoveď sa vysluhuje pred každou večernou sv. omšou v týždni. Pred prvým piatkom sa spovedá pred sv. omšami dlhšie – podľa aktuálnych oznamov.

Spovedanie chorých k 1. piatku: po nahlásení chorého sa vykonáva v piatky v dopoludňajších hodinách. Presnejšie informácie podané v aktuálnych oznamoch.

 

Pomazanie chorých

O sviatosti: Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu (KKC 1499).

 Ako postupovať?

 Táto sviatosť sa udeľuje tým, ktorí sa pre chorobu alebo vysoký vek dostali do ohrozenia života.

 Príbuzní chorého skontaktujú kňaza, ktorý ho navštívi v domácnosti alebo v nemocnici. Ide o sviatosť, ktorá sa udeľuje výlučne živým, preto túto sviatosť treba vyslúžiť chorému čím skôr, lebo ide pre neho o mimoriadnu Božiu silu. Je správne, ak sa chorý pred touto sviatosťou sviatostne vyspovedá a prijme sv. oltárnu. Ak je chorý v bezvedomí, možno taktiež vyslúžiť túto sviatosť, aj keď nebol vyspovedaný, lebo táto sviatosť v takomto prípade sprostredkuje aj odpustenie hriechov. Je však nesprávne, ak príbuzní chorého čakajú do poslednej chvíle a až potom požiadajú o vyslúženie tejto sviatosti. Preto je dôležité pri objavení vážnej choroby... čím skôr skontaktovať kňaza.

 

Cirkevný pohreb

1. Pozostalí zosnulého prinesú na faru List o prehliadke mŕtveho, ktorý je potvrdený z matriky v mieste úmrtia.
 2. V spolupráci s pohrebnou službou Astra (tel.: 0905 448 499), kam spadá správa nášho cintorína, dohodnú si termín pohrebu. Pochováva sa v pracovné dni, zväčša v poobedných hodinách. Telo zosnulého môže byť pochované podľa štátneho zákona až po 48 hodinách od smrti.
 3. Kňaz sa s pozostalými dohodne, či pred pohrebom bude odslúžená sv. omša za zosnulého. Pozostalí oslovia miništrantov a organistu, ktorý si zabezpečí spevákov. Dychovú hudbu na cintoríne si taktiež zabezpečujú pozostalí sami.
 4. V prípade, že pozostalí chcú, aby odznela rozlúčková reč (odobierka), nech o to nežiadajú kňaza. Prípadný rečník (napr. z podniku, kde zosnulý pracoval...) sa pred pohrebným obradom skontaktuje s kňazom a dohodne sa, kedy bude priestor na prednesenie smútočnej reči.
 5. Po nahlásení úmrtia zosnulého sa v kostole zvyčajne vyzváňa až do pohrebu o 9.00 a 15.00 okrem nedele a prikázaného sviatku.
 6. Pred každou sv. omšou sa v kostole až do pohrebu pri sv. ruženci modlí za dušu zosnulého (teda nie pri tele zosnulého v Dome nádeje).
 7. Pozostalí zosnulého pred pohrebnou sv. omšou (nie v deň pohrebu) podľa možnosti pristúpia k sv. spovedi, aby mohli obetovať sv. prijímanie za zosnulého.
 8. Odporúča sa, aby za zosnulého bola slávená sv. omša po jednom roku od úmrtia (výročná). Taktiež sa odporúča, aby bola každý rok slávená za zosnulého sv. omša. Do jedného úmyslu sv. omše možno spojiť aj viacero zosnulých (napr. za zosnulých rodičov Mareka a Evu, starých rodičov z oboch strán a za Ľudmilu).