Občianske združenie FAIN

Občianske združenie, ktoré je zriadené za účelom kresťanskej práce s deťmi, mládežou, dospelými a seniormi. Sídlom združenia je Rímskokatolícka Cirkev, zastúpená správcom farnosti a školským dekanom PhDr. PaedDr. Ľubošom Hašanom, MBA, LL.M farnosť Špačince, Na vŕšku 413/5, 91951 Špačince.

FAIN ako združenie vzniklo 14. apríla 2010 a následne po zaregistrovaní získalo IČO 42161801. Štatutárnym zástupcom je menovaná pani PhDr. Anna Haladová.

Poslaním nášho združenia je organizovať voľný čas detí, mládeže a dospelých v duchu kresťanskej výchovy. Naším cieľom je zachovávať kultúrne tradície, ale tiež spoznávať nové kultúry, podporovať a upevňovať duchovné aj mravné hodnoty. Chceme sa podieľať na ochrane životného prostredia, rozvíjať športové aktivity členov a pomáhať mladým ľuďom pri zapájaní sa do spoločenského života. Pri napĺňaní našich cieľov budeme spolupracovať so štátnymi a neštátnymi inštitúciami.

Plánujeme organizovať výlety, tábory, púte, víkendové stretnutia, tiež rôzne vzdelávacie, kultúrne, duchovné a športové akcie. Chceme pracovať s mládežou a deťmi v rámci ich voľného času, usporadúvať osvetové kurzy a samozrejme aj propagovať všetky naše činnosti a aktivity.

Na zabezpečenie fungovania združenia budeme vykonávať samostatnú ekonomickú a podnikateľskú činnosť.

Činnosť FAIN-ového združenia je nezisková a jeho členom sa môže stať každá osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi združenia. Členské na rok 2018 je 5 €. 


Výhody členstva vidíme v priestore na rozvíjanie vlastných schopností, vo vytváraní vzájomných vzťahov, v ponuke možnosti vzdelávania, v prehĺbení vzťahu s Bohom, ale taktiež vo využívaní služieb a informácií združenia. Členovia budú zvýhodnení pri všetkých aktivitách a akciách FAINu. Viacej aktuálnych informácií nájdete aj na našej Facebookovej stránke.

 

Výbor OZ FAIN:predsedníčka: PhDr. Anna Haladová
 pokladníčka: Mgr. Marta Šišková, MBA
 zapisovateľka: Mgr. Oľga Nádaská
 garant: PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M
  
Revízna komisia:predsedníčka: Bc. Silvia Lehutová
 členka: Mária Bínovská
 člen: Róbert Selnekovič